Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MegaFX  te Valkenburg 

Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MegaFX , gevestigd aan Nachtegaalstraat 16 6325 AX te Valkenburg, nader te noemen “MegaFX” met een opdrachtgever sluit; offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van (ver)koop, (ver)huur, aanneming van werk, leveringen en/of verrichten van zaken en diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, daaronder begrepen. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MegaFX, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 3. De Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden van MegaFX zijn ook van toepassing, indien de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten. 
 4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden van MegaFX kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts alleen voor zover niet in strijd met de Algemene Voorwaarden van MegaFX. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden bindend en wijst MegaFX toepasselijkheid van de eventueel door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden van de hand. 
 5. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze Algemene Voorwaarden, binden MegaFX te Valkenburg niet dan nadat en voor zover deze door MegaFX schriftelijk zijn bevestigd. 
 6. Wanneer er door omstandigheden een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen, dan zijn de gemaakte afspraken bindend vanaf het moment dat de werkzaamheden voor deze overeenkomst beginnen. 

Artikel 2. DEFINITIES

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: een natuurlijke- of rechtspersoon, die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
 2. Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen, (overheid)instellingen etc. met een contactpersoon. 
 3. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder, besteller of koper. 
 4. Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en MegaFX overeengekomen werkzaamheden, diensten en levering van materialen. Onder ‘werk” wordt mede verstaan het ontwikkelen en/of realiseren van ‘special effects’. 
 5. Partijen: de opdrachtgever en MegaFX. 

Artikel 3. OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MegaFX in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. MegaFX kan een offerte / aanbieding intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet schriftelijk heeft aanvaard. De geldigheidsduur van de offerte staat op de betreffende offerte vermeld. 
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging zijdens MegaFX van de order of opdracht van de opdrachtgever dan wel door afgifte door MegaFX van een factuur terzake. 
 3. MegaFX is gerechtigd haar werk c.q. haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betaling en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door MegaFX verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 
 4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via technisch middel zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia. 
 5. Met de hand aangebrachte wijzigingen door de opdrachtgever maken offertes en overeenkomsten ongeldig. 
 6. Alle door MegaFX verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door MegaFX naar beste weten opgegeven doch bindt haar niet. 
 7. De offerte bevat een omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door opdrachtgever mogelijk te maken. Het risico voor misverstanden over de inhoud van de overeenkomst komt voor rekening van de opdrachtgever. 
 8. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De betreffende gegevens zijn voor MegaFX slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door MegaFX is bevestigd. 
 9. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst. 
 10. Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor MegaFX indien en nadat MegaFX deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd. k. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, foto’s en dergelijke die wij verstrekken en/of publiceren in onze prijslijsten, circulaires, advertenties, brieven, internet en dergelijke zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling c.q. indruk te geven van ons aanbod en derhalve voor MegaFX niet bindend. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen en geleverde diensten van MegaFX te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

Artikel 4. PRIJZEN 

 1. Elke prijsopgave van MegaFX is vrijblijvend. 
 2. Alle prijsopgaven van MegaFX zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren werk zoals aanvraag van een gemeentelijke vuurwerkvergunning (de verklaring van geen bezwaar). De prijzen zijn gebaseerd op levering inclusief transport indien MegaFX voor transport zal zorg dragen. 
 4. Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van de opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens MegaFX. De opdrachtgever zal de meerdere kosten terzake dragen. 
 5. Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft MegaFX het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin de opdrachtgever goederen en/of diensten heeft gekocht. 
 6. MegaFX is gerechtigd te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt. MegaFX is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 5. CONSUMPTIES / OVERNACHTINGEN 

 1. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres van MegaFX, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van MegaFX kosteloos te voorzien van minimaal 1 niet-alcoholische consumptie per half uur per persoon. 
 2. Indien de werkzaamheden langer dan 5 uur duren is de opdrachtgever verplicht de werknemers van MegaFX om de 5 uur kosteloos te voorzien van een eenvoudige, doch complete warme maaltijd. 
 3. Indien tijdens de uitvoering – op andere locaties dan het adres van MegaFX – de werknemers van MegaFX in verband met reeds gemaakte werkuren of dat de uitvoering meer dan 1 dag betreft, waarbij de werknemers van MegaFX niet in staat zijn om thuis te overnachten, is de opdrachtgever verplicht voor deze werknemers van MegaFX overnachting inclusief ontbijt te regelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen niet worden voorgeschoten door MegaFX. 

Artikel 6. WERK, WIJZIGINGEN, UITVOERING, GEBRUIK VAN PRODUCTEN 

 1. Het werk omvat datgene dat tussen MegaFX en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. 
 2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. MegaFX wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. 
 3. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt en als minderwerk wanneer daar een lagere prijs uit volgt. Wijzigingen in aangenomen werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door MegaFX. 
 4. Wijzigingen tijdens uitvoering van werkzaamheden op een andere locatie dan het adres van MegaFX, wordt ten allen tijde als meerwerk gezien en berekend, tenzij anders is overeengekomen. 
 5. De opdrachtgever is verplicht MegaFX in staat te stellen het overeengekomen werk ongestoord en continu uit te voeren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt. 
 6. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van MegaFX behoren doch wel noodzakelijk zijn voor werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door MegaFX, daarvan geen vertraging ondervindt. 
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft MegaFX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tijdens uitvoering van werkzaamheden op locatie anders dan het adres van MegaFX, vallen deze derden onder noemer werknemer(s) van MegaFX. 

Artikel 7. VERHUUR 

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat de verhuur van licht- en/of geluidssystemen en/of pyrotechnische systemen en/of effect apparatuur / materieel, dan draagt MegaFX er zorg voor dat het gehuurde in goede staat verkeert en in beginsel geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd. 
 2. Het gestelde onder het vorige lid houdt niet in dat MegaFX garandeert dat de gewenste effecten worden gerealiseerd. 
 3. De opdrachtgever verklaart door het tekenen voor ontvangst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Indien hij gebreken constateert stelt hij MegaFX hiervan onmiddellijk in kennis. 
 4. Indien niet anders is overeengekomen, haalt de opdrachtgever op eigen kosten de apparatuur op het adres van MegaFX of op een nader overeengekomen plaats op en brengt de apparatuur weer na de duur van de verhuur aldaar terug. 
 5. Indien overeengekomen is dat MegaFX de apparatuur aflevert op de plaats van gebruik en /of dat zij de op- en afbouw van de systemen zal verzorgen, brengt zij kosten voor transport en/of voor op- en afbouw tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven in rekening. 
 6. In geval technisch personeel aanwezig is, kan MegaFX de opdrachtgever telefonisch ondersteuning verlenen ter zake van het gebruik van het gehuurde. Voor schade als gevolg van telefonisch gegeven ondersteuning is MegaFX, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Indien MegaFX zulks noodzakelijk acht, of dit door de opdrachtgever wordt gewenst, kan MegaFX ter plekke technische ondersteuning verstrekken. Hiervoor berekent MegaFX kosten voor vervoer en verleende diensten tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven. 
 7. De opdrachtgever is gehouden voor het gehuurde als een goede huurder zorg te dragen. Hij zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming van de gehuurde zaken. Het is de opdrachtgever in ieder geval verboden het gehuurde zwaarder te belasten, zowel wat betreft gewicht als spanning en geluid, dan is toegestaan. Het is niet toegestaan de zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verhuurd. 
 8. Het is de opdrachtgever verboden het gehuurde door te verhuren of het gehuurde in bruikleen of anderszins aan derden af te staan. 
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gehuurde systemen in dezelfde staat, derhalve onbeschadigd en goed functionerend, terug worden bezorgd op het adres van MegaFX dan wel een nader overeengekomen plaats. Inlevering van gehuurde zaken dient te geschieden voor 12.00 uur op de dag na de overeengekomen termijn van verhuur. Worden de zaken later dan dit tijdstip ingeleverd dan is MegaFX gerechtigd een boete in rekening te brengen ter grootte van een bedrag gelijk aan tweemaal een dag extra verhuurkosten en wel voor iedere dag dat het gehuurde te laat is terugbezorgd, één en ander onverminderd het recht van MegaFX de gehele door haar geleden schade als gevolg van te late terugbezorging op de opdrachtgever te verhalen.
 10. MegaFX heeft het recht een waarborgsom te verlangen van maximaal ter grootte van een bedrag gelijk aan de waarde van de gehuurde zaken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MegaFX wordt de waarborgsom aan het einde van het huurtermijn niet verrekend met het verschuldigde huurbedrag. Op de waarborgsom zal in mindering strekken het bedrag van de door de opdrachtgever aan het gehuurde toegebrachte en door MegaFX begrootte schade alsmede de door MegaFX geleden schade als gevolg van te late terugbezorging en/of boete als bedoeld in het voorgaande lid. MegaFX zal uiterlijk acht dagen na terugbezorging van gehuurde zaken de waarborgsom onder aftrek van hoofde van dit en het voorgaande lid is verschuldigd, terugbetalen op een door de opdrachtgever aangegeven wijze. k. Ingeval het gehuurde geheel of gedeeltelijk teniet gaat door toedoen of onzorgvuldigheid van de opdrachtgever, zal uit hoofde van de verloren gegane zaken de vervangingswaarde tegen nieuwprijs door de opdrachtgever verschuldigd zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor door MegaFX geleden schade. 

Artikel 8. VERKOOP 

 1. Ter zake van de verkoop van geluid, licht, effect en/of pyrotechnische apparatuur geldt een garantie van zes maanden voor constructiefouten, bij normaal gebruik van deze zaken. De garantie houdt in dat gebreken aan zaken die binnen de hiervoor gestelde termijn aan MegaFX zijn gemeld, kosteloos zullen worden hersteld, dan wel zullen worden vervangen door dezelfde of vergelijkbare zaken. 
 2. Geen garantie wordt gegeven op glaswerk of op pyrotechnische producten. Lampen, lenzen en spiegels worden mede verstaan onder glaswerk. 
 3. Indien blijkt dat gebreken niet op afdoende wijze kunnen worden hersteld en geen vergelijkbaar vervangende zaken kunnen worden geleverd tegen dezelfde kosten, dan heeft MegaFX het recht zich te beroepen op ontbinding van de overeenkomst onder de verplichting de koopprijs terug te betalen aan de opdrachtgever. 

Artikel 9. DIENSTVERLENING 

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat één of meerdere van de volgende diensten: – Het ontwerpen en uitvoeren van effect- en lichtshows; – Het installeren en bedienen van apparatuur; – Het afsteken van vuurwerk; dan zal MegaFX zich ervoor inspannen, dat effect te verkrijgen, dat door de opdrachtgever gewenst wordt en in beginsel technisch mogelijk is. MegaFX garandeert niet dat het gewenste effect ook daadwerkelijk wordt bereikt. 
 2. Indien het gewenste effect niet of niet geheel wordt bereikt, blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. 

Artikel 10. VUURWERK 

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat het afsteken van vuurwerk dan doet MegaFX dit niet zonder in het bezit te zijn van een in het voorkomende geval wettelijk verplichte vergunning(en). 
 2. Indien voor het afsteken van vuurwerk een vergunning van overheidswege vereist is, zijn de kosten in verband met het aanvragen hiervan, geheel voor rekening van opdrachtgever. Het risico voor het niet (volledig) afgeven van een vergunning berust bij de opdrachtgever. 
 3. MegaFX verplicht zich te voldoen aan alle in de vergunning genoemde voorschriften. De kosten die hier eventueel aan verbonden zijn, zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten wordt mede verstaan de kosten voor het afzetten van terrein en die voor de aanwezigheid van een brandwacht. 
 4. De dienstverlening ter zake het afsteken van vuurwerk, zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Indien schade ontstaat bij de opdrachtgever of derden, als gevolg van een handeling van MegaFX en zij uit dien hoofde rechtens aansprakelijk is, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van MegaFX (maximaal €5.000.000,-) aan haar zal worden uitgekeerd. Opdrachtgever zal zich zelfstandig extra dienen te verzekeren voor schade boven dit maximaal uit te keren bedrag. 
 5. De opdrachtgever zal MegaFX vrijwaren voor iedere schadeclaim ingesteld door derden en voortvloeiende uit een voor de opdrachtgever uitgevoerde effect- en lichtshow en/of het in opdracht van de opdrachtgever afsteken van vuurwerk, behoudens opzet of grove roekeloosheid zijdens MegaFX . Onder de vrijwaring zijn alle door MegaFX te maken juridische kosten mede begrepen. 

Artikel 11. (OP)LEVERING 

 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat de verkoop en levering van zaken, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van inlichtingen, noodzakelijk voor de oplevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van zaken, waaronder begrepen materialen en installaties, plaats af bedrijf, magazijn of ander opslagplaats van MegaFX ongeacht of de levering plaatsvindt aan de opdrachtgever of aan een – al dan niet door MegaFX aangewezen – vervoerder. Kosten van eventueel transport zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 3. Alle goederen, ook bij verhuur of verzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval een vervoerder van de zending zich op het standpunt steelt, dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt. 
 4. Oplevering van het werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het uitgevoerde werk door MegaFX aan de opdrachtgever feitelijk ter beschikking is gesteld of dit door de opdrachtgever in gebruik is genomen. 
 5. Indien het te leveren werk bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd. Levering van het werk vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening met als ter beschikking stelling aan de opdrachtgever. 
 6. Vanaf transport zijn zaken geheel voor risico van de opdrachtgever. 
 7. De opdrachtgever dient de geleverde zaken, goederen en/of apparatuur alsmede (het) daarmee te vervaardigen of vervaardigde werk (en) mede ten behoeve van MegaFX deugdelijk te verzekeren, met uitzondering van het bepaalde onder artikel 10.d. 
 8. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het monteren en/of te leveren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege MegaFX dient te worden verricht, één en ander overeenkomstig de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst. De uitvoering komt voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 9. De opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van MegaFX worden verricht zonder dat MegaFX ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt. 
 10. Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard indien de opdrachtgever daartoe een schriftelijke acceptatie van MegaFX heeft ontvangen. Indien de opdrachtgever zaken retour zendt zonder daartoe een schriftelijke acceptatie te hebben ontvangen een deze retour gezonden zaken namens MegaFX worden aangenomen, worden deze zaken eerst aanvaard geacht nadat de opdrachtgever de hiervoor bedoelde schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten en risico van retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 11. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten schuld van MegaFX, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 12. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Bij niet(-tijdige) levering dient MegaFX schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij MegaFX nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden. Overschrijden van levertijden geeft geen recht op annulering van de opdracht, op verandering van betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling. 
 13. Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties, en verkeersomstandigheden, alsmede weersomstandigheden, berust geheel bij de opdrachtgever. In geval als gevolg van meteorologische omstandigheden bepaalde diensten – zoals het afsteken van vuurwerk – niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kon worden verricht, berust het risico daarvoor bij de opdrachtgever. Of er in specifieke omstandigheden van dergelijke omstandigheden sprake is, is in redelijkheid ter beoordeling van MegaFX. 

Artikel 12. VERVOER 

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever zijn verstrekt, door MegaFX naar eigen inzicht bepaald zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden. 
 2. Verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 3. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten hiervan te zullen dragen. 

Artikel 13. RECLAME 

 1. De opdrachtgever is verplicht terstond na levering van zaken c.q. na het verrichten van diensten c.q. de oplevering van werk, de zaken c.q. werk grondig te inspecteren op tekorten, beschadigingen of gebreken en bij aanwezigheid daarvan MegaFX terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na levering c.q. oplevering MegaFX schriftelijk wijst op beschadigingen of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 
 3. MegaFX dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
 4. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten. 
 5. Indien reclame naar het oordeel van MegaFX juist is zal MegaFX hetzij een schadevergoeding betalen tot ten hoogte de factuurwaarde van de geleverde zaken hetzij tot de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. MegaFX is niet tot een aanvullende schadevergoeding hoe dan ook genaamd verplicht. 

Artikel 14. ANNULERING 

 1. Annulering is slechts mogelijk tot 30 dagen voorafgaand aan de datum voor levering, verhuur c.q. – 5 – dienstverlening tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. b. Bij annulering overeenkomstig het bovenvermelde lid kan MegaFX de dan werkelijk gemaakte kosten en besteedde tijd in rekening brengen. Hieronder wordt mede verstaan de kosten voor het opstellen van de offerte een het ontwerp van plannen voor effect- en lichtshows. c. Bij annulering na het tijdstip als vermeld in artikel 14.1 is het geheel overeengekomen transactiebedrag verschuldigd, vermeerderd met alle kosten die MegaFX reeds ter voorbereiding heeft gemaakt; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving en van de overige uit de annulering voortvloeiende schade. 

Artikel 15. BETALING 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van MegaFX of op een door MegaFX aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften van MegaFX aangegeven valutadag is bepalend en wordt als de dag van betaling aangemerkt. 
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever. 
 3. Bij overschrijding van de in artikel 15.a bepaalde betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever deswege wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
 4. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €750,-. 
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door MegaFX bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. 
 6. MegaFX is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden van MegaFX. 
 7. MegaFX is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever aan derden over te dragen. 
 8. MegaFX heeft het recht uitvoering van werk te onderbreken, indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens MegaFX. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De opdrachtgever vrijwaart MegaFX tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van MegaFX op vergoeding van schade, kosten en renten. 
 9. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD, RETENTIERECHT EN AANVULLENDE ZEKERHEID 

 1. Alle door MegaFX geleverde zaken alsmede de (daarmee) tot stand gebrachte werken, blijven eigendom van MegaFX tot al hetgeen de opdrachtgever ter zake van de levering van zaken en/of diensten en/of oplevering van werk aan MegaFX verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, is betaald. 
 2. MegaFX is gerechtigd zaken, alsmede (daarmee) tot stand gebrachte werken, van de opdrachtgever die zij in het kader van een levering van zaken en/of diensten en/of oplevering van werk of anderszins houdt, onder zich te houden totdat de opdrachtgever het uit hoofde van enige overeenkomst met MegaFX verschuldigde , inclusief rente en kosten geheel heeft voldaan. 
 3. Op eerste verzoek van MegaFX is de opdrachtgever gehouden nadere zekerheid te stellen voor nakoming van de op hem rustende verbintenissen, bij gebreke waarvan MegaFX de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. 

Artikel 17. INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken en werken afkomstig van MegaFX kunnen worden uitgeoefend, berusten bij MegaFX. Alle door MegaFX te leveren of geleverde zaken en/of werken, waaronder (ontwerp)tekeningen, berekeningen, modellen, detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opname, litho’s en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, zijn en blijven eigendom van MegaFX, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MegaFX zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder begrepen kopieën, aan derden ter hand te stellen of te tonen. 
 3. Alle door MegaFX afgegeven zaken en/of bescheiden zoals hierboven omschreven, zullen op eerste vordering van MegaFX binnen 14 dagen dienen te worden teruggegeven. 
 4. Indien MegaFX een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten (in de ruime zin des woords) van derden worden aangetast. De opdrachtgever vrijwaart MegaFX voor aanspraken van derden ter zake. e. Na (op)levering door MegaFX verkrijgt de opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik van het door MegaFX in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk. Het recht tot gebruik van de opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de geleverde en/of gehuurde zaken. 

Artikel 18. GEHEIMHOUDING 

 1. Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestaties, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MegaFX gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MegaFX zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MegaFX niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 19. VERPLICHTINGEN MegaFX 

 1. MegaFX is gehouden het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen tussen MegaFX en de opdrachtgever kan MegaFX volstaan met het leveren van gebruikelijke kwaliteit van het werk c.q. dienstverlening. 
 3. Geringe afwijkingen van het te leveren werk geven geen reden tot reclame. 

Artikel 20. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Bij niet of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de overeenkomst is MegaFX gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenis op te schorten totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan MegaFX heeft voldaan. MegaFX is niet aansprakelijk voor alsdan door de opdrachtgever eventueel te lijden schade. 
 2. Ieder der partijen is, behoudens overmacht gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft, met de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met MegaFX. 
 3. MegaFX is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd; de opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen 14 dagen is opgeheven; ingeval van benoeming van een bewindvoerder bij de opdrachtgever – als ook in geval van onder curatele stelling of overlijden indien er sprake is van een natuurlijk persoon – dan wel indien de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 
 4. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 20.b van deze voorwaarden, reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen, heeft die ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de overeenkomst dat door MegaFX nog niet is uitgevoerd. Bedragen die MegaFX factureert in verband met hetgeen zij reeds heeft geleverd of verricht voor de ontbinding, zijn onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de ontbinding van de overeenkomst voort te duren blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bepaalde omtrent eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie wederzijdse rechten en plichten, toepasselijk recht en geschillen. 

Artikel 21. GARANTIE 

 1. Ter zake van de door MegaFX geleverde zaken c.q. uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten zijn garantiebepalingen slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Alle aanspraken op eventuele garanties vervallen indien door of vanwege de opdrachtgever zonder toestemming van MegaFX reparaties of wijzigingen worden verricht met betrekking tot de geleverde zaken en/of het opgeleverde werk en/of verrichte diensten. 
 3. Alle aanspraken op eventuele garanties zijn opgeschort zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk na te laten op grond van het feit dat MegaFX zijn garantieverplichtingen niet, nog niet of niet volle nagekomen. 
 4. De opdrachtgever kan nimmer een beroep op een garantie doen: 1. ten aanzien van zaken die door MegaFX van derden zijn betrokken, indien MegaFX geen beroep kan doen op een door de derde verstrekte garantie; 2. ten aanzien van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften die door de overheid zijn opgelegd; 3. ten aanzien van materialen, zaken en constructies e.d. die op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn gebruikt; 4. ten aanzien van gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet in acht nemen van onderhoudsvoorschriften, niet als gebruikelijk aan te merken gebruik, reparaties door anderen dan MegaFX en overtredingen van contractuele en/of wettelijke verplichtingen door de afnemer. 

Artikel 22. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde is MegaFX niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 1. een krachtens het bepaalde in artikel 23 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht); 2. gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het betreft een leidinggevende en er daarbij sprake is van opzet of grove schuld; 3. gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n); 4. schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten etc. 
 2. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaardt MegaFX slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 3. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is MegaFX nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever. d. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is, indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, aansprakelijkheid van MegaFX in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van het laagste bedrag van een der navolgende bedragen: – of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of werk – het bedrag dat uit hoofde van de door MegaFX gesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ter zake van de geleden schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 
 4. De rechtsvordering tot schadevergoeding of het herstel van de opdrachtgever jegens MegaFX ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat de opdrachtgever met de schade bekend is geworden. 

Artikel 23. OVERMACHT 

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op en partij rustende verbintenis redelijkerwijs verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van die partij komen. Onder overmacht aan de zijde van MegaFX zullen mede begrepen zijn voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, overheidsmaatregelen en andere storingen in het bedrijf van MegaFX of haar leverancier en elke andere van MegaFX onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van MegaFX kan worden verlangd. 
 2. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MegaFX niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 3. Indien MegaFX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen partijen over interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede om de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven. Artikel 25. ALGEMENE BEPALINGEN a. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst. b. Onderlinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden MegaFX slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. 
 3. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen. 
 4. Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan. 
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert. 
 6. De kopjes van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden.